Všeobecné obchodné podmienky

Obchodnej spoločnosti Regio Cassovia, s.r.o., so sídlom Mäsiarska 50, 040 01 Košice, IČO: 47 457 929, IČ DPH: SK2023891298, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro , vložka č.: 33847/V, e-mail: info@regiocassovia.sk, tel. číslo: 0907 638 579 (ďalej len „VOP“).

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom a zákazníkom uzatvorením zmluvy o poskytnutí služieb a sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o poskytnutí služieb, uzatvorenej pri činnosti poskytovateľa vymedzenej nižšie, medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, prípadne podľa povahy zmluvných strán v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 2. Vyplnením objednávkového formulára označeného titulom: „MÁM ZÁUJEM O PREHLIADKU“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), zákazník pristupuje k týmto VOP poskytovateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy o poskytnutí služieb a sú nepretržite prístupné na webovej stránke poskytovateľa – http://www.regiocassovia.sk.
 3. Pod pojmom „poskytovateľ“ sa rozumie obchodná spoločnosť Regio Cassovia, s.r.o., so sídlom Mäsiarska 50, 040 01 Košice, IČO: 47 457 929, IČ DPH: SK2023891298, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro , vložka č.: 33847/V, e-mail: info@regiocassovia.sk, tel. číslo: 0907 638 579.
 4. Poskytovateľ je prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky www.regiocassovia.sk (ďalej len „obchod“).
 5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí služieb podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 6. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, ktoré sa uzatvárajú v rámci ich podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 7. Pod pojmom „zákazník“ sa rozumie každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila cenu za poskytnutie služieb. Zákazníkom je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, prejavila záujem o službu ústne alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky poskytovateľa a týchto VOP.
 8. Pod pojmom „objednávka“ sa rozumie zákazníkom vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „MÁM ZÁUJEM O PREHLIADKU“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak zákazník nevyužije možnosť objednania služby prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj objednávka ústnou formou, telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná prostredníctvom elektronickej pošty, alebo poštou na adresu poskytovateľa.
 9. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanej službe. Na základe objednávky bude zákazníkovi vygenerovaná faktúra na úhradu ceny za poskytnutie služby. V prípade, ak zákazník nevyužije možnosť objednania služby prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku ústne, telefonicky, prostredníctvom elektronickej pošty alebo poštou na adresu poskytovateľa, poskytovateľ zašle zákazníkovi cenovú ponuku prostredníctvom elektronickej pošty.
 10. Pod pojmom „služba“ sa rozumie činnosť sprievodcu cestovného ruchu v meste Košice, ktorá je súčasťou ponuky poskytovateľa zverejnenej na jeho oficiálnej internetovej stránke uvedenej v čl. I bod 1.4 týchto VOP.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb

 1. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „MÁM ZÁUJEM O PREHLIADKU“ a následná úhrada ceny za poskytnutie služieb v zmysle vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb zo strany zákazníka. Cena za poskytnutie služieb sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa.
 2. K akceptácii objednávky služieb zo strany poskytovateľa, a teda k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí služieb dochádza na základe elektronického resp. písomného potvrdenia resp. prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní ceny za poskytnutie služieb na účet poskytovateľa.
 3. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb sa rozumie tiež zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej poskytovateľom na základe ústnej, telefonickej, písomnej alebo emailovej objednávky zákazníka. K uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí služieb dochádza v tomto prípade elektronickým, resp. písomným potvrdením(cenovej ponuky zákazníkom.
 4. V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „MÁM ZÁUJEM O PREHLIADKU“, je zákazník povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu za poskytnutie služieb vždy vopred resp. súčasne s odoslaním objednávkového formulára, príp. bezodkladne po jeho odoslaní, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí služieb.
 5. V prípade objednávky v zmysle bodu 2.3 článku II. VOP, je zákazník povinný zaplatiť cenu za poskytnutie služieb na základe faktúry vystavenej a elektronicky doručenej poskytovateľom zákazníkovi. V prípade omeškania zákazníka s úhradou ceny za poskytnutie služieb, má poskytovateľ nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
 6. Zmluva o poskytnutí služieb sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov poskytovateľa a zákazníka. Podrobnosti určí akceptácia objednávky.

III. Cena za poskytnutie služieb a platobné podmienky

 1. Cena služieb objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke poskytovateľa. V prípade objednávky v zmysle čl. II bod 2.3 VOP, zašle poskytovateľ zákazníkovi cenovú ponuku prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Zákazník cenu služieb vyplatí poskytovateľovi na účet uvedený vo faktúre.
 3. Poskytovateľ negarantuje časovú platnosť jednotlivých cien za poskytnutie služieb v prípade rovnakej objednávky v rôznom časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, cena za poskytnutie služieb vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.
 4. Základným platidlom je mena euro.
 5. V súlade s VOP, zmluvami medzi poskytovateľom a zákazníkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi môže zákazník uhradiť cenu produktu aj v inej mene, avšak výhradne po predošlej dohode s poskytovateľom.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym zákazníkom cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke služieb, a to odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv.

IV. Dodacie podmienky

 1. Poskytovateľ je povinný na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb dodať zákazníkovi služby za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.
 2. Poskytovateľ dodá služby v mieste a v čase určenom v zmluve. O dodaní služieb bude vyhotovený daňový doklad.
 3. Ak poskytovateľ zákazníkovi nebude schopný poskytnúť služby v termíne stanovenom zmluvou z dôvodu vplyvov vyššej moci, alebo z dôvodov na strane zákazníka, čas dodania služieb sa primerane predlžuje o čas trvania vplyvov vyššej moci, resp. dôvodov na strane zákazníka, prípadne môže nastať iná zmena poskytovaných služieb. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na dodanie služieb napr.: štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly a katastrofy, technické prekážky a pod.. Za dôvody na strane zákazníka sa považuje napr. neposkytnutie súčinnosti, nereagovanie zákazníka na korešpondenciu, oneskorené plnenie povinností zákazníka a pod. Poskytovateľ je v zásade, pokiaľ to bude objektívne možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti zákazníkovi spolu s oznámením približného možného času dodania služieb. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci, resp. z dôvodov na strane zákazníka,stane plnenie poskytovateľa nemožným, jeho povinnosť dodať služby zákazníkovi zaniká.
 4. V prípade, že poskytovateľ nebude schopný poskytnúť zákazníkovi v dohodnutom termíne objednané služby, po dohode so zákazníkom sa zmení termín objednaných služieb.
 5. V prípade, že poskytovateľ nebude schopný z iných, ako vyššie uvedených dôvodov poskytnúť zákazníkovi objednané služby, po dohode so zákazníkom sa pripraví náhradný program. V prípade, že zákazník z tohto dôvodu odstúpi od zmluvy a medzičasom uhradil poskytovateľovi cenu za poskytnutie služby, táto platba mu bude v plnej výške vrátená do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zákazníkom.

V. Ostatné podmienky

 1. Zákazníci so službami objednanými na určený termín sú povinní dostaviť sa na dohodnuté miesto odchodu 10 minút pred dohodnutým začiatkom poskytovania služieb. V prípade meškania zákazníka poskytovateľ nezaručuje dĺžku objednanej prehliadky, ktorá sa môže o čas meškania zákazníka skrátiť, prípadne presunúť na iný termín, ani jej realizáciu.
 2. Materiály ako sú prospekty, katalógy, obrázky, reklamné e-maily a iné údaje o službách sa chápu ako informatívne, pokiaľ nie sú výslovne poskytovateľom vyhlásené za záväzné.
 3. Poskytovateľ si ponecháva vlastnícke a autorské práva, ako aj práva súvisiace s autorským právom a iné majetkové práva ku katalógom, reklamným e-mailom a iným podkladom súvisiacich s poskytovanými službami, a to bez výhrad. Zákazník nie je oprávnený využívať, prekladať, kopírovať a rozmnožovať akékoľvek materiály alebo dokumentáciu súvisiacu so službami poskytovateľa bez písemného predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa.
 4. Internetová stránka obchodnej spoločnosti Regio Cassovia, s.r.o. môže obsahovať vo svojich podstránkach a sekciách odkazy na webové sídla tretích strán. Obchodná spoločnosť Regio Cassovia, s.r.o. nezodpovedá za obsah zverejnený na webových sídlach resp. stránkach tretích strán a zmluvný vzťah medzi klientom (zákazníkom/spotrebiteľom) a tretími stranami sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami tretích strán a medzi klientom/zákazníkom/ spotrebiteľom a obchodnou spoločnosťou Regio Cassovia, s.r.o. nedochádza ku vzniku žiadneho zmluvného vzťahu nákupom tovaru a/alebo služieb nachádzajúcich sa v ponuke tretích strán.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade:a) ak je zákazník v omeškaní so zaplatením ceny služieb, a to aj napriek výzve poskytovateľa na jej uhradenie v primeranej dodatočnej lehote,b) ak nebola ani v primeranej dodatočnej lehote uhradená cena služieb v súlade s týmito VOP a/alebo objednávkou a/alebo jej akceptáciou,c) ak zákazník neposkytne náležitú súčinnosť a plnenie poskytovateľa sa stane nemožným,d) v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto VOP, zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy.
 2. Potvrdená objednávka je pre zákazníka záväzná. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy (objednávku zruší pred plnením poskytovateľa) poskytovateľ je oprávnený účtovať si nasledovné storno poplatky:- odstúpenie v čase 15-31 dní pred dohodnutým termínom dodania služieb, storno poplatok je 25% z konečnej ceny za objednané služby;- odstúpenie v čase 8-14 dní pred dohodnutým termínom dodania služieb, storno poplatok je 50% z konečnej ceny za objednané služby;- odstúpenie v čase 3-7 dní pred dohodnutým termínom dodania služieb, storno poplatok je 75% z konečnej ceny za objednané služby;- odstúpenie v čase 2 a menej dní pred dohodnutým termínom dodania služieb, storno poplatok je 100 % z konečnej ceny za objednané služby.
 3. Odstúpením zmluva a potvrdená objednávka zaniká od počiatku. Platnosť zmluvy a potvrdenej objednávky sa končí v momente doručenia odstúpenia poskytovateľa zákazníkovi. Odstúpením od zmluvy a potvrdenej objednávky nezanikajú mimozmluvné a sankčné práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia zmluvy a potvrdenej objednávky, a to najmä nárok na náhradu škody vrátane ušlého zisku, zmluvné pokuty a iné sankcie, a pod.
 4. Kontaktné údaje poskytovateľa pre prípad odstúpenia od zmluvy sú nasledovné: adresa: Mäsiarska 50, 040 01 Košice, telefónne číslo: 0907 638 579, emailová adresa: info@regiocassovia.sk. Odstúpenie od zmluvy môže zákazník zaslať elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom pošty.
 5. Formulár pre odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu

VII. Reklamácia poskytnutých služieb

 1. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a zákazníka písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

VIII. Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť poskytovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť poskytovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 4. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 5. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.
 6. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia zmluvy medzi poskytovateľom a zákazníkom.
 7. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej poskytovateľovi.
 8. Príjemcovia: spoločnosť Regio Cassovia s.r.o., účtovnícka firma, spoločnosť zabezpečujúca technickú prevádzku webu, štátne orgány v prípade kontroly.
 9. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od poskytovateľa vyžadovať:a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 28 ods. 1, písm.a) ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 ZnOOÚ je zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 17 ods. 1 a nasl. ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
 10. Právo zákazníka možno obmedziť len z dôvodov v zmysle ust. § 28 ods. 2 ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana zákazníka, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 11. Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u poskytovateľa namietať voči:a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,b) využívaniu osobných údajov uvedených v ust. § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, aleboc)poskytovaniu osobných údajov uvedených v ust. § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 12. Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u poskytovateľa kedykoľvek namietať:
  a) voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebob) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka zákazníka je oprávnená, poskytovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie zákazník namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,b) a nepodrobiť sa rozhodnutiu poskytovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Zákazník má právo žiadať poskytovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom poskytovateľ je povinný žiadosti zákazníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia poskytovateľ informuje zákazníka v lehote podľa ust. § 29 ods. 3. ZnOOÚ. Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi poskytovateľom a zákazníkom za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke zákazníka, ktorá je obsahom zmluvy, alebo zákazníkovi bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.
 13. Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak zákazník nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky zákazníka podľa § 28 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní poskytovateľ bezplatne. Informácie podľa § 28 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ poskytovateľ poskytne zákazníkovi bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Poskytovateľ vyhovie požiadavkám zákazníka podľa § 28 ZnOOÚ a písomne ho informuje najneskôr do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv zákazníka podľa § 28 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ poskytovateľ bezodkladne písomne oznámi zákazníkovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 14. Informačný systém Regio Cassovia – predaj je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod identifikačným číslom [1615010].
 15. Informačný systém Regio Cassovia – marketing je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod identifikačným číslom [1615024].
 16. Zákazník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje žiadosťou o zmenu osobných údajov prostredníctvom e-mailovej adresy info@regiocassovia.sk.
 17. Viac informácií o Zásadách spracúvania osobných údajov nájdete na tomto odkaze.

IX. Súbory cookies

 1. Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 2. Viac informácií o súboroch cookies nájdete na tomto odkaze.

X. Alternatívne riešenie sporov

 1. Na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má spotrebiteľ právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 2. Návrh môže podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 4. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 5. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: – ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; – ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 7. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke poskytovateľa a boli schválené príslušným orgánom obchodnej spoločnosti Regio Cassovia, s.r.o., so sídlom Mäsiarska 50, 040 01 Košice, IČO: 47 457 929, IČ DPH: SK2023891298, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro , vložka č.: 33847/V, e-mail: info@regiocassovia.sk, tel. číslo: 0907 638 579.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi vyplnením objednávky a potvrdeným súhlasom.
 3. Znenie VOP je účinné od 24.5.2018.